previous pauseresume next

محورهای فعالیت توسعه آموزش(EDO)

محورهای فعالیت توسعه آموزش (EDO)

در حال حاضر امور جاری آموزشی در دانشکده­ها و بیمارستانهای تابعه دانشگاه عمدتاً بوسیله معاونین محترم آموزشی دانشکده­ها و مراکز آموزشی درمانی هدایت و رهبری می­شود.

با توجه به حجم بالای فعالیتهای مزبور و درگیری این مسئولین با امور جاری آموزشی کمتر فرصت آن را پیدا می­کنند که با امور مربوط به توسعه کیفی به گستردگی امور جاری آموزشی، تفکر، مطالعه، برنامه ریزی و هدایت­گری داشته باشند.

خوشبختانه با تأسیس مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاهها این مراکز فعالیتهای خود را در زمینه­های برنامه­ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش استاد، آموزش مداوم جامعه پزشکی و تحقیق گسترش داد.

زمینه­های کاری با تأکید بر توسعه کیفی آموزش آنقدر گسترده است که این مراکز با تشکیلات محدود نمی­توانند از عهده این مهم در سطح دانشگاه به خوبی بر آیند. از طرف دیگر، اصول ارتقای کیفیت بر نهادینه کردن فعالیتهای ارتقای کیفیت از طریق کاهش فاصله سطح تصمیم گیری و اجرای مداخلات بهبود کیفیت، و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان فرآیند تأکید دارند.

لذا به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه، تشکیل هسته­های توسعه در دانشکده­ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه ضروری می­نماید که انتظار میرود جهت دسترسی به اهداف زیر قدم بردارند:

  1. تجمیع و افزایش توانمندی علمی و کارشناسی دانشکده­ها برای ارتقاء آموزش در قالب هسته­های مطالعات و توسعه آموزش
  2. تمرکز زدایی در سطح دانشگاه برای فعالیتهای مرکز توسعه آموزش پزشکی
  3. مشارکت بیشتر اعضاء هیأت علمی در فعالیتهای توسعه آموزش
  4. بهینه سازی فرآیندهای موجود با اخذ نظریات هسته­های مطالعات و توسعه آموزش در دانشکده­ها
  5. انجام نیاز سنجی در جهت برگزاری دوره­های مختلف آموزشی، کارگاهها، سمینارها، کنفرانسها و بازنگری فرآیند و ابزارها.
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.