previous pauseresume next

مطالعه محاسباتی مشتقات کپسیتایین بهینه شده در سطح گرافن، در دانشکده داروسازی

کپسیتایین یکی از پیش داروهای فلوئوروپیریمیدینی ۵- فلوئورویوراسیل است. کپسیتایین در سال ۱۹۹۸ توسط سازمان غذا و دارو به صورت رسمی برای درمان سرطان سینه و کولورکتال اعلام شد. آنزیم هدف دارو، آنزیم تیمیدیلات سنتاز می باشد که با مهار آن از سنتز DNAدر سلول سرطانی جلوگیری کرده و سلول سرطانی از بین می رود. هدف این تحقیق محاسبه پارامترهای شیمی فیزیکی ترکیبات، بررسی اثر گرافن روی مشتقات، بررسی داکینگ مولکولی آنها بر روی آنزیم تیمیدیلات سنتاز و بررسی رابطه ساختمان –انرژی اتصال به آنزیم می باشد.

این مطالعه به طور کلی در سه بخش انجام شده است. در بخش اول خصوصیات ساختار کپسیتایین که به صورت شیمیایی به گرافن متصل شده با روش DFT/6-31Gو با نرم افزار Gaussianمحاسبه و در بخش دوم اتصال فیزیک کپسیتایین و مشتقات آن به گرافن بررسی شد. ترکیبات کپسیتایین، یوراسیل، ۵-فلوئورویوراسیل و مشتقات کپسیتایین از سایت Pubchemو از مقالات سنتزی استخراج شدند. این مشتقات در قسمت گروه عاملی (R)با یکدیگر تفاوت داشته اما از نظر ساختاری تمام (R)ها الیفاتیک خطی و شاخه ای هستند. ساختار گرافن به صورت ترسیمی به کمک نرم افزار آوگادرو تهیه و ابتدا تمام ساختارها با روش PM3با نرم افزار Hyperchemبهینه شدند. در بخش سوم برای انجام داکینگ مولکولی آنزیم تیمیدیلات سنتاز انسانی از سایت بانک اطلاعاتی پروتئین ها با شناسه ی HVY1دریافت شد.

    با توجه به بخش اول محاسبات ترکیبات در فاز آبی پایدارتر از فاز گازی بودند. انرژی اتصال بین کپسیتایین با Gr5قویتر از Gr3بود. در بخش دوم و سوم بهترین مشتقات کپسیتایین که موثر، بهینه، پایدار و دارای اتصال قویتر به آنزیم بوده اند، مشتقات ۱۰، ۷، ۲، ۱ می باشند. در نهایت رابطه بین ساختمان –انرژی اتصال کپسیتایین و مشتقات مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به بررسی رابطه بین ساختمان و انرژی اتصال کپسیتایین و مشتقات آن، ویژگی های سایر مولکولی و همان دو قطبی آن بیشترین تاثیر را در افزایش تمایل لیگاندها به آنزیم تیمیدیلات سنتاز داشتند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.