previous pauseresume next

پایش غلظت سرمی ونکومایسین در بیماران متبلا به نارسایی مزمن کلیه، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

پایش اثردرمانی داروها با هدف شخصی سازی دوزبندی داروهای با پنجره ی درمانی باریک صورت می پذیرد. ونکومایسین یک آنتی بیوتیک گلیکوپپتیدی علیه ارگانیسم های گرم مثبت است که در حال حاضر به عنوان انتخاب اول برای درمان عفونت در حال رشد (Methicillin-resistant Staphylococcus‏)MRSAاستفاده می گردد. از مهمترین عوارض این آنتی بیوتیک سمیت کلیوی است و بیماران میتلا به نارسایی مزمن کلیه حساسیت بالاتری را نسبت به بیماران با عملکرد نرمال کلیه به این عارضه نشان می­دهند. با توجه به افزایش مصرف این آنتی­بیوتیک و رشد میکروارگانیسم­های مقاوم در زمان حاضر، گایدلاین­ها توصیه می­کنند که غلظت های تراف بالاتری برای بیماران با عفونت MRSAلحاظ گردد و این موضوع بیانگر لزوم انجام پایش غلظت درمانی دارو (TDM: therapeutic drug monitoring)برای بیماران تحت درمان با ونکومایسین خصوصاً بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه است.

این مطالعه از نوع توصیفی –تحلیلی است و بر روی جمعیت بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در مرحله ی ۳ و ۴ که در بیمارستان الزهراء (س) شهر اصفهان بستری هستند، صورت پذیرفته است. از هر بیمار چهار نمونه ی خونی جهت تعیین غلظت ونکومایسین طبق زمان بندی توصیه شده توسط گایدلاین های معتبر اخذ گردید و یک نمونه ی خونی یا ادراری نیز جهت شناسایی و تعیین حداقل غلظت مهار کننده ی رشد باکتری (MIG:minimum inhibitory concentration)میکروارگانیسم گرفته شد. تعیین غلظت پلاسمایی ونکومایسین از طریق سیستم GOBAS INTEGRAانجام گرفت که این سیستم بر پایه ی قطبیت فلوئورسنت می باشد و پروسه ی تعیین غلظت بر اساس انگیزش مولکول فلوئورسنت و بررسی میزان نور جذب شده با طول موج بالاتر در برگشت به حالت پایه صورت می پذیرد.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دوزبندی ونکومایسین بر اساس محاسبه ی فیلتراسیون گلومرولی (GER:glomerular filtration rate)بیمار به تنهایی و به عنوان یک روش سنتی، کفایت لازم را جهت حصول مطلوبترین غلظت ونکومایسین در خون این دسته از بیماران ندارد و لازم است که پزشکان  با همکاری داروسازان پروسه ی TDMرا به ویژه برای بیماران مبتلا به نارسایی کلیه لحاظ کنند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.