رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دانش آموزان از دانشکده داروسازی

پیرو درخواست مدیریت دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین وپس از انجام هماهنگیهای لازم، به منظور آشنایی دانش آموزان با دانشگاه و رشته های دانشگاهی  یک گروه 40 نفری ازدانش آموزان این مدرسه در معیت سرپرست مربوطه از آزمایشگاههای دانشکده بازدید و توضیحات مقتضی توسط کارشناسان مربوطه به آنها ارائه گردید.