previous pauseresume next

طرح درس گروه شیمی دارویی

 

طرح درس گروه شیمی دارویی نیمسال اول۹۳-۹۴

       شيمي آلي نظري

      شيمي داروئي۱

      شيمي عمومي نظري ۱ و۲

      شيمي عمومي عملي ۱ و۲

      شيمي آلي عملي ۱

      سنتز مواد دارويي عملي

 

طرح درس گروه شیمی دارویی نیمسال دوم ۹۳-۹۴

شیمی آلی و سنتز پیشرفته (Ph.D)

شیمی آلی ۱ نظری

شیمی آلی ۱ عملی

شیمی آلی ۲ نظری

شیمی آلی ۲ عملی

شیمی تجزیه نظری

شیمی تجزیه عملی

مبانی سنتز عملی

کنترل فیزیکوشیمیایی نظری

کنترل فيزيکوشيميايي عملی

شيمي آلي پيشرفته  Ph.D

شيمي دارويي ۱ (کارشناسي ارشد)

شيمي دارويي ۲

شیمی فیزیک

مبانی سنتز

آنالیز دستگاهی عملی

روشهای دستگاهی پیشرفته عملی phD

روشهای دستگاهی پیشرفته نظری

 

طرح درس گروه شیمی دارویی نیمسال اول۹۵-۹۶

 

شيمي عمومي نظري ۱و۲

        شيمي آلي۲ نظري

        شیمی آلي عملی

       شيمي آلي پيشرفته و سنتز _تخصصي

       شيمي هتروسيکل _تخصصي

طرح درس گروه شیمی دارویی نیمسال دوم ۹۶-۹۷

شیمی تجزیه عملی

شیمی تجزیه کمی نظری

شیمی دارویی ۲

شیمی هتروسیکل

شيمي دارويي ۱

کنترل فيزيکوشيميايي عملي

کنترل و فيزيکوشيميايي نظري

مبانی سنتز عملی

طرح درس گروه شیمی دارویی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

روشهای دستگاهی پیشرفته نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

شیمی آلی ۲ عملی دکتر صادقی

شیمی آلی ۲ نظری دکتر صادقی

شیمی دارویی ۲  نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

شیمی دارویی ۲ نیمسال اول ۹۸-۹۷

شیمی دارویی ۳ نیمسال اول ۹۸-۹۷

شیمی عمومی عملی نیمسال اول ۹۸-۹۷

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی نیمسال اول ۹۸-۹۷

کنترل فیزیکوشیمیایی نظری نیمسال اول ۹۸-۹۷

طرح درس گروه شیمی دارویی نیمسال اول۹۸-۹۹

روشهای دستگاهی پیشرفته عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

روشهای دستگاهی پیشرفته نظری نیمسال اول ۹۹-۹۸

سنتز مواد دارویی عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی آلی ۲ عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی آلی ۲ نظری نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی آلی و سنتز پیشرفته نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی تجزیه سم شناسی نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی دارویی ۱ (کارشناسی ارشد) نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی دارویی ۲ تظری نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی عمومی آزمایشگاه نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی عمومی عملی علوم آزمایشگاهی نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی عمومی عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی عمومی نظری بهداشت حرفه ای نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی عمومی نظری بهداشت محیط نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی عمومی نظری بهداشت محیط نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی عمومی نظری بهداشت محیط نیمسال اول ۹۹-۹۸

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

کنترل فیزیکوشیمیایی نظری نیمسال اول ۹۹-۹۸

مبانی سنتز عملی (کارشناسی ارشد شیمی دارویی) نیمسال اول ۹۹-۹۸

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.