رفتن به محتوای اصلی
x

طرح درس گروه بیوشیمی بالینی

طرح درس گروه بیوشیمی

 نیمسال دوم 1399-1400

MBBS_Cell-Mol_-Course plan

MBBS1_Laboratory_Course Plan

MBBS2_Course plan

MBBS2_Laboratory_Course Plan

بیوانفورماتیک

بیوشیمی بالینی داروسازی 

بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد 

بیوشیمی بالینی 

بیوشیمی بهداشت عمومی 

بیوشیمی بهداشت عمومی 

بیوشیمی پرستاری 

بیوشیمی پزشکی 2

بیوشیمی هورمون شناسی 

بیوشیمی هورمون و کلیه 

بیوشیمی هورمونها و تومور مارکرها 

تنظیم متابولیسم 

روشهای نوین تشخیص مولکولی بیماریها

طرح درس بیوشیمی آزمایشگاه

 

 نیمسال دوم 1401-1400

 طرح درس بهداشت(1)

MBBS_Cell-Mol_00-01_2-Course plan

MBBS1_Laboratory_Course Plan_00-01_2

MBBS2_Course plan_00-01_2

MBBS2_Laboratory_Course Plan_00-01_2

بیوشیمی بالینی

روشهای آزمایشگاهی وشناخت کار با دستگاه

طرح درس بیوتکنولوژی

طرح درس بیوشيمي پزشكي 2 پيوسته

بيوشيمي عمومی

 هورمون شناسی رشته علوم آزمایشگاهی

متابولیسم مواد سه گانه

 

نیمسال اول 1401-1402

آزمایشگاه  بیوشیمی عمومی علوم آزمایشگاهی و داروسازی

آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین

آزمایشگاه بیوشیمی مولکول و سلول

 

نیمسال دوم 1401-1402

بیوشیمی بالینی دارو سازی

course-plan_PhD-Clin-Bio2

 عناصر کمیاب PhD

طرح درس بیوانفورماتیک PhD

BSc Nutration 

پرستاری

 عملی علوم آزمایشگاهی نا پیوسته

 علوم آزمایشگاهی پیوسته

 بیوشیمی سلول و ملکول

 علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

کارشناسی متابوليسم 

 

نیمسال اول 1402-1403

بیوشیمی پایه داروسازی

روش های آزمایشگاهی و کار با دستگاه

روش های کنترل کیفی در ازمایشگاه

شیمی پروتئین

  دیسیپلین

 پزشکی 1 علوم آزمایشگاهی

 سلول و مولکول 

گردش خون ارشد

 فیزیوتراپی

هوشبری

 

 

نیمسال دوم 1402-1403

بیوشیمی بالینی

 

Course Plan_MSc Clin Bio

Course Plan_PhD

بیوشیمی دیسیپلین

بيوشيمي کارشناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

 بیوشیمی پزشکی 2 علوم آزمایشگاهی پیوسته